.: جدول مسافت ها :.

فاصله مراكز استانها

مبدا :     

مقصد :  

مسافت : 


فاصله شهرهاي مازندران
 
مبداء
مقصد
 
 
جدول مسافت ها (جدید) 

دانلود

تهیه شده توسط محمد تقی مروج

1

آمل

2

 40

ايزدشهر

3

29

69 

بابل

 

4

39

61 

20

بابلسر

 

5

119

 159

90

110

بندراميرآباد

 

6

41

40 

34

14

124 بندر فريدونكنار

 

7

115

155 

82

106

37

120

بهشهر

 

8

99

139

70

90

120

104

116

پل سفيد

 

9

156

112 

184

177

275

153

271

255

تنكابن

 

10

192

220 

221

231

317

233

331

216

251

تهران

 

11

72

 204

43

34

70

48

66

70

211

285

جويبار

 

12

95

55 

124

116

214

96

210

194

57

194

150

چالوس

 

13

181

137 

210

202

296

178

296

280

25

276

253

82

رامسر

 

14

275

271 

304

296

394

276

390

374

123

325

330

180

98

رشت

 

15

69

109 

40

60

50

74

46

70

225

267

20

164

246 

344

ساري

 

16

227

 310

198

218

243

232

239

128

205

236

213

322

408

551 

 201

سمنان

 


 
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com